Jaunjelgavas novada administrācija turpmāk sniegs pakalpojumus attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, rūpētos par iedzīvotāju un darbinieku veselību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.decemra rīkojumu Nr.777,  Jaunjelgavas novada pašvaldība un tās iestādes no 21.decembra līdz 11.janvārim vai turpmākam rīkojumam  pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē – ārdurvis būs slēgtas. Pašvaldības pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti attālināti – e-pastā vai  pa tālruni. Iesniegumi un skaitītāju rādījumi, ja nav iespējams nodot elektroniski, jāievieto pastkastītēs, kas izvietotas pie pagastu pārvaldēm, administrācijas un iestāžu ēkām Jaunjelgavā.
Maksājumus aicinām veikt internetbankā un  pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus. Ja tas nav iespējams, lūdzam, iepriekš telefoniski sazināties ar nepieciešamo speciālistu.
Nestrādās arī novada bibliotēkas1. – 6.klases skolēniem Ziemassvētku brīvdienas pagarinātas līdz 11.janvārim. 7.-12.klašu audzēkņi atsāks mācības attālināti 4.janvārī. 

Saudzēsim savu un līdzcilvēku veselības! Lai gaiši un mierpilni Ziemassvētki!

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 7.februārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 7.februārim. To mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.

Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.
Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.

No 9.novembra ir izsludināts ārkārtas stāvoklis

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, valdība ir lēmusi no pirmdienas, 9. novembra, līdz svētdienai, 6. decembrim, valstī izsludināt ārkārtējo situāciju.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē, balstoties epidemiologu izvērtējumā par straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos valstī, kā arī ņemot vērā pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku.

Aicinām piedalīties akcijā “Iedegsim ugunskuru Gaismai, Brīvībai un Latvijai! “

Aicinām ikvienu 20.Janvārī no plkst. 18.00 līdz 19.00  piedalīties akcijā – ” iedegsim ugunskuru Gaismai, Brīvībai un Latvijai! ” par godu Barikāžu 30. gadadienai. Katrs akcijas dalībnieks iekur dzīvo ugunskuru savas mājas pagalmā, aicinot kaimiņus piemest kādu pagalīti un radot siltumu šajā aukstajā laikā. It sevišķi aicinu daudzīvokļu māju iemītniekus. Protams privātmāju pagalmos arī. Godināsim un atcerēsimies Barikāžu laiku un tos, kuri rīkojās, lai Latvija atgūtu savu brīvību!

Ievērosim visus Valstī noteiktos ierobežojumus COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai.

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju no 2020.gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Dzimtsarakstu nodaļā ir aizliegts ienākt personām, kurām noteikta  pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Telpās drīkst ienākt tikai ar sejas un deguna aizsargmasku vai sejas vairogu un līdzi ir jāņem savi rakstāmpiederumi.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1,02 ha nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1611,29 euro (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro un 29 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 3. februārī plkst. 11:30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (iepriekš piesakoties un ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus) un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles””.

 

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m² nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1104,97 euro (viens tūkstotis viens simts četri euro un 97 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa – 20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 3. februārī plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā). Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (iepriekš piesakoties) un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles””.

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pie Kaltes”, kadastra numurs, 3278 007 0245, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0245 ar kopējo platību 6,77  ha.

 • Izsoles sākumcena – 18900,00 euro
 • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 11.februārī plkst. 10:00  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces p0agasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 9.februāra plkst. 16:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē,  Seces pagasta pārvaldē (abās vietās iepriekš piesakoties un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības) un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”. Telefons uzziņām – 27843100.

 

 

 

14.janvārī tiek sasauktas pastāvīgo komiteju sēdes

14.01.2021. notiks šādas Jaunjelgavas novada domes pastāvīgo komiteju sēdes (attālināti Zoom platformā):

 • 12.00 Sociālo lietu komitejas sēde.
 • 13.00 Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
 • 14.00 Finanšu komitejas sēde.

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa par atkritumu noglabāšanu poligonā un apsaimniekošanas maksas pieaugumu

No 2021.gada 1.janvāra mainīsies tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas nozīmē, ka Jaunjelgavas novadā atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies par 1,19 Eur par 1 kubikmetru. Līdz šim tā bija 19,80 (ieskaitot PVN) par 1 m3 , bet no 2021.gada 1.janvāra – 20,99 Eur (ieskaitot PVN) par m3 .

2020.gada 18. decembrī SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”) tarifi apstiprināti ar SPRK Lēmumu Nr. 174 . No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 65,00 EUR/t.

Lēmumus un sīkāku izklāstu lasiet zemāk.

2021gada 1. janvārī sāka darboties vienotais nodokļu konts

2021.gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:

 • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15. datumam;
 • darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
 • pašnodarbinātas personas ziņojums[2] jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam;
 • elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai[3]. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

[1] Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.

[2] Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši.

[3] Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Pie zaļās egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs,
Lai arī jaunajam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks!
Ik katrai dienai jaunā gadā
Kā jaunam, skaistam sapnim būt!
Un katram sapnim, katrai domai
Par dzīves īstenību kļūt!

29.decembrī attālinātā režīmā notiks kārtēja domes sēde

29.12.2020. attālināti, plkst. 13:00 notiks kārtējā Domes sēde.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »