Festivāls “Dziesminieku dienas Sēlijā” klātienē un tiešsaistē

Šī gada lielākais dziesminieku notikums, kurā pulcēsies dalībnieki no visas Latvijas, norisināsies vēsturiskajā Sēlijas novadā. Šovasar 21. un 22. augustā dziesminieki, dzejnieki, rakstnieki un mākslinieki sadziedāsies Jaunjelgavas novadā: Secē, Daudzevā, Staburagā, Sunākstē un Jaunjelgavā, kur notiks latviešu dziesminieku festivāls “Dziesminieku dienas Sēlijā”. Koncertus varēs klausīties gan klātienē, gan daļēji arī tiešsaistē.

Līdz šim dažādi dziesminieku festivāli notikuši Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē, beidzot pienācis laiks kopīgi iepazīt zināmi nezināmo, bet kalnaini skaisto Sēliju Daugavas kreisajā pusē ar zudušo, bet mūžam dzīvo Staburagu, Veco Stenderu un Pēteri Barisonu. Festivālā “Dziesminieku dienas Sēlijā” notiks astoņi pasākumi – vairāku dziesminieku autorkoncerti, Austrasbērnu koncerts, jaunradīto dziesmu konkurss, dziesminieku lielkoncerts, kā arī saruna-tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un māksliniekiem.

Festivālā piedalīsies Anta Eņģele, Silvija Silava, Zane Šmite, Haralds Sīmanis, Ilze Grunte, Valdis Atāls, Kārlis Kazāks, Arnis Miltiņš, Uldis Ozols, Arnis Čakstiņš, Silvestrs Sīlis, Ēriks Loks, Āris, Sandra un Gustavs Ziemeļi, Horens Stalbe un Speiss, Elīza Znotiņa, Austrasbērni un daudzi citi, arī jaunie dziesminieki. Piedalīsies rakstnieces Māra Svīre un Jana Egle, dzejnieks Valdis Vilcāns un citi.

Jaunjelgavas vidusskola aicina mācīties 10. klasē

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē 2020./2021.mācību gadā.  Vidusskolā Tev būs iespējas mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību, izvēloties vienu no diviem padziļinātiem kursiem:

 1. Valodu mācību jomā
  • Latviešu valodu un literatūru
  • Angļu valodu
  • Vēsturi un sociālās zinātnes
 2. Dabaszinātņu mācību jomā
  • Bioloģiju
  • Ķīmiju
  • Ģeogrāfiju

Mūsu skolā Tu varēsi izvēlēties kādus no specializētajiem kursiem:

LTRK aicina uzņēmējus pieteikties starptautiskās tīklošanās pasākumam!

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru aicina uzņēmējus pieteikties dalībai starptautiskās tīklošanās pasākumam Iespēju festivālu “Uzņēmēju Dienas 2020” ietvaros. Tīklošanās notiks attālināti, nodrošinot virtuālo dalībnieku un apmeklētāju tiešsaistes komunikāciju video formātā.

Pasākumā pārstāvētās nozares:

 • 25.-26. septembrī – kokrūpniecība, būvniecība, metālapstrāde, tekstils, kosmētika.
 • 9.-10. oktobrī – informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, elektronika, dizains, transports un loģistika, pārtikas rūpniecība.

Papildu informācija pievienotajā materiālā.

Paziņojums par izsoli

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli rīko nomas tiesību izsoli   „KRŪMIŅI”,

Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā(kadastra numurs 380 00 0080),

3.30 ha platībā.

Izsole notiks 2020. gada 25.augustā  plkst. 1000

Sērenes pagasta pārvaldē “Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Sērenes pagasta pārvaldē

No 2020. gada 10.augusta līdz 2020.gada 20.augustam plkst. 1600

 

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē,

Sērenes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada

domes interneta mājaslapā :www.jaunjelgava.lv

tel. 29285972; 65122698

Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Informācija

 1. gada 13. augustā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_Par Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma Nr. 5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnēs “Aizkraukle – kreisais krasts”2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā” izvērtēšanu.

02_ Par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības  2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums”” projektu.

03_ Par grozījuma izdarīšanu Sunākstes pagasta pārvaldes nolikumā.

04_Par  amata vienības pārdēvēšanu un pārcelšanu uz Staburaga pagasta pārvaldi.

05_ Par līguma slēgšanu par pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

06_ Par nekustāmā īpašuma „Jaunkampāni-1” ar kadastra numuru 3278 009 0070, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, daļas zemes nomas tiesību izsoli.

07_ Par Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Ozolnieki”, kadastra numurs 3278 009 0059, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, atsavināšanu, rīkojot izsoli.

08_ Par 02.07.2015. zemes nomas līguma Nr.1.1-45/174 termiņa pagarināšanu ar I. J.

09_Par līgumu termiņu pagarināšanu ar fizioterapeiti J. G.

10_ Par zemes vienības Saulkrastu iela 21A, kadastra apzīmējums 3207 002 0856, Jaunjelgavas pilsētā, nodošanu nomas lietošanā.

11_ Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim „Smaidas”- 8, Staburaga pagastā.

12_ Par nekustāmā īpašuma „Kūtiņas ”, zemes vienības ar kadastra numuru 3250 004 0260, daļas Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā,  zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

13_Par zemes vienības Kalna iela 18A, kadastra apzīmējums 3207 002 0853, Jaunjelgavas pilsētā, daļas nodošanu nomas lietošanā.

14_Par nekustamā īpašuma „Liepkalni”, kadastra numurs 3250 003 0123, Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā atsavināšanu.

 

 1. gada 13. augustā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

 

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_ Par līgumu termiņu pagarināšanu ar fizioterapeiti J. G.

 1. gada 13. augustā plkst. 16.30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes ārkārtas sēde

 

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_ Par līguma slēgšanu par pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

 

Jaunjelgavas novada domes Kancelejas

vadītāja R. Lauriņa

10.08.2020.

 

Koncertballe kopā ar grupu “Zelta kniede” Sunāktē

Sporta aktivitātes Sunākstes pagasta svētkos

Dziesminieku diena Sunākstē

22.augustā – radošais ģimeņu laiks Sunākstē

Dziesminieku dienas koncerti Jaunjelgavā

Brīvdabas koncerts Jaunjelgavas Vecpilsētas parkā

Strītbola sacensības Jaunjelgavā notiks 22.augustā

Jaunjelgavas novada jaunieši sadarbībā ar novada pašvaldību aicina piedalīties strītbola sacensībās!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »