Jaunjelgavas vidusskola aicina mācīties 10. klasē

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē 2020./2021.mācību gadā.  Vidusskolā Tev būs iespējas mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību, izvēloties vienu no diviem padziļinātiem kursiem:

 1. Valodu mācību jomā
  • Latviešu valodu un literatūru
  • Angļu valodu
  • Vēsturi un sociālās zinātnes
 2. Dabaszinātņu mācību jomā
  • Bioloģiju
  • Ķīmiju
  • Ģeogrāfiju

Mūsu skolā Tu varēsi izvēlēties kādus no specializētajiem kursiem:

Noderīga informācija

Pieņemts lēmums par atbalstu novada uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējuši COVID -19 izplatību ierobežojošie pasākumi

Ievērojot likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2., 13.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojama vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Jaunjelgavas novada dome ir lēmusi:

 1. Atbrīvot, sākot ar 2020. gada 12. martu uz valstī ārkārtējās situācijas laiku, no nomas maksas krīzes skarto nozaru komersantus (nomniekus), ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.
 2. Samazināt, sākot ar 2020. gada 12. martu uz valstī ārkārtējās situācijas laiku, nomas maksu  90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto ierobežotas saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.
 3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteiktā nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums izvērtējot komersanta (nomnieka) iesniegto iesniegumu.

(Veidlapa lejuplādējama šeit).

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3278 007 0284 Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,7 ha platībā (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākuma cena – 37,40 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro
 • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.  Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.jūnijam plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē:  www.jaunjelgava.lv

 

 

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā,

ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākumcena – 1422,77 euro
 • Dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 30.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 26.jūnija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv, tel. 27843100.

Saulainu vasaru, Jaunjelgavas novada mācību iestāžu skolēni, vecāki un darbinieki!

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI ATSĀKS DARBĪBU

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”,  no 1. jūnija Jaunjelgavas novada kultūras un saieta nami atsāks organizēt amatiermākslas kolektīvu darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Par sanitārā protokola prasību ievērošanu mēģinājumā ir atbildīgs amatierkolektīva vadītājs.

12.jūnijā Jaunjelgavas kultūras nama pagalmiņā – spēlfilma “Pilsēta pie upes”

29.maijā Jaunjelgavas kultūras nama pagalmiņā – spēlfilma “Blakus”

Izmaiņas autobusu kustības maršrutos no 1.jūnija

Lai iedzīvotāji varētu nokļūt tirdzniecības vietās un citās valsts vai pašvaldību pakalpojumu sniegšanas vietās, no 2020. gada 1. jūnija tiks pagarināti vairāki reisi maršrutā Nr.6119 Aizkraukles stacija–Jaunjelgava un Nr.6138 Aizkraukle–Sērene–Aizkraukle. Izmaiņas gaidāmas arī maršrutā Nr.6131 Aizkraukle–Daudzeva – ņemot vērā mazo pasažieru skaitu darbadienās, divi reisi turpmāk tiks izpildīti tikai brīvdienās.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

28.maijā tiks sasaukta kārtējā domes sēde

2020.gada 28.maijā plkst. 13.00 notiks Jaunjelgavas novada domes sēde. Norises vieta – Jaunjelgavas kultūras nama lielā zāle.

Darba kārtība šeit.

Šovasar aicinām atpūsties Jaunjelgavas novadā

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Liepu iela 28D zemes vienības daļa 390 (trīs simti deviņdesmit) m 2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2307, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.
Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »