Par nekustamā īpašuma  “Mednieku iela” sadalīšanu Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētā

Izvērtējot Jaunjelgavas novada domes 2020. gada 23. jūlija sēdes lēmumā Nr. 8§ (protokols Nr. 45) nolemto par Mednieku ielas posma  pārdēvēšanu par Māras ielu, ņemot vērē esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus konstatēts:

  1. Jaunjelgavas novada domes īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mednieku iela” ar kadastra numuru 3207 002 0571 zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Īpašums sastāv no 2 nemērītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3207 002 0571- 0,1159 ha platībā un 3207 002 0566 – 0,4705 ha platībā.
  2. No īpašuma paredzēts atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0571 – 0,1159 ha platībā jauna īpašuma – ielas izveidošanai.

Par satiksmes organizācijas izmaiņām Seces pagastā

Saskaņā ar Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvaldes pasūtījumu, SIA inženieru birojs “Kurbada tilti” 2020.gada 16.jūnijā ir veicis tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni tehnisko apsekošanu. Pamatojoties uz tilta apsekošanas laikā iegūtās informācijas un veiktajiem aprēķinu rezultātiem, tiek rekomendēts, ka uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni ir atļauts vienlaicīgi atrasties tikai vienam transporta līdzeklim, kura pilna masa nedrīkst pārsniegt 44 tonnas un ir jāveic satiksmes pārvada brauktuves sašaurināšanu uz vienu brauktuves joslu tilta brauktuves vidū.

Pamatojoties uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni speciālās inspekcijas datiem, Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde nosaka, ka:

  1. sākot ar šī gada 1.novembri satiksmes kustība pār tiltu pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni tiks organizēta pa vienu joslu,
  2. uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni ir atļauts vienlaicīgi atrasties tikai vienam transporta līdzeklim, kura pilna masa nedrīkst pārsniegt 44 tonnas.

Tomēr, ņemot vērā tilta bojājumu progresu, šāda satiksmes organizācijas shēma būtu pieļaujama ne ilgāk kā uz diviem gadiem no shēmas ieviešanas brīža.

Animācijas filma “Mans mīļākais karš” Daudzevas saieta namā

Leļļu izrāde “Trīs Ruksīši” Daudzevas saieta namā

Izsole – nekustamais īpašums Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Ķeikāni”, kadastra numurs 3250 004 0250, 1,56 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

  • Izsoles sākumcena – 1612,31 euro
  • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis – 50.00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 9.novembrī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes (saieta nama) zālē  („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 6.novembrim plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

Amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums Jaunjelgavā

Svecīšu vakars Daudzeses pagasta kapsētās

Svecīšu vakars Jaunjelgavas un Totēnu kapos

 

Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Saulkrastu iela 21A zemes vienība 0,24 ha platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 0856, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Kalna iela 18A zemes vienības daļa 400 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 0853, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »