Par cenu aptauju ārpakalpojumam “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020. – 2021. gadam”

26.11.2019.

PAZIŅOJUMS par cenu aptauju ārpakalpojumam “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020. – 2021. gadam”:

Prasības pretendentam: 1) zvērināts advokāts, kurš reģistrēts Latvijas Zvērinātu advokātu reģistrā, kura darbība nav apturēta.
2) pieredze darbā ar pašvaldībām un publiskajos iepirkumos;
3) pakalpojumu sniedzējam ir jāvar kvalitatīvi izpildīt visi pakalpojuma uzdevumā – tehniskajā specifikācijā norādītie uzdevumi.

Iesniedzamie dokumenti: 1) aizpildīts pakalpojuma uzdevums – tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (veidlapas pielikumā);
2) CV (norāda pieredzi darbā ar pašvaldībām un publiskajos iepirkumos).

Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē uz kuras jānorāda, ka dokumenti tiek iesniegti pakalpojuma “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020.- 2021. gadam” sniegšanai. Dokumentus var iesniegt personīgi Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 1. stāvā vai tos nosūtot pa pastu uz
Jaunjelgavas novada domes juridisko adresi Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV- 5134.

Iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darba dienas no paziņojuma publikācijas datuma Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Atlases kritēriji: 1) zemākā piedāvātā pakalpojuma cena euro.
2) spēja kvalitatīvi sniegt pakalpojuma uzdevumā – tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus 100 % apmērā;
3) pieredze darbā ar pašvaldībām un publiskajos iepirkumos.

Kontaktpersona- Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Albiņš, tālrunis 29122684, e pasts uldis.albins@jaunjelgava.lv.
Pakalpojuma līgums- Pēc pretendenta atlases beigām ar atbilstošāko pretendentu tiks slēgts pakalpojuma līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu norādītajam laika periodam. Līgums tiks slēgts ar 2020. gada 2. janvāri. Honorārs par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem tiks izmaksāts par katru mēnesi, pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Jaunjelgavas novada dome

Pakalpojuma uzdevums – tehniskā specifikācija

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »