Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma “Čunču ferma”, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kadastra apzīmējums 3250 003 0174, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 003 0174 ar kopējo platību 1,07 ha.

  • Izsoles sākumcena – 2692,17 euro
  • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis –50.00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Saieta nama telpās (“Pagastmāja”. Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novadsIzsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Saieta nama telpās (“Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsoles dalībniekiem jāpiesakās Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads) ne vēlāk kā līdz 2020. gada 16. jūnijam plkst. 17:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »