Izsoles paziņojums

“Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – atsevišķu dzīvokļa īpašumu Nr.5 Rīgas ielā Nr.1, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 900 0468, ar kopējo platību 39.3 m² un pie īpašuma piederošās kopīpašuma 393/4897 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3207 002 00153 001, un zemes gabalu 685.8 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0153, nosakot:

  • Izsoles sākumcenu1970,54 euro (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro un 54 centi);
  • Izsoles nodrošinājums10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
  • Izsoles solisne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
  • Izsoles dalības maksa20,00 (divdesmit) euro;
  • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā); 

Izsole notiks – 2020. gada 15. oktobrī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2020. gada 12. oktobrim plkst. 17:00.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

 

 

 

Jaunjelgavas novada domes administrācija

08.09.2020.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »