SECES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “VASARIŅA” COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA

Noteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Seces pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Vasariņa” (turpmāk – Iestāde) ar šo nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai iestādes telpās un āra teritorijā.

IZOLĀCIJAS NOSACĪJUMU IEVĒROŠANA UN VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

 • Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.
 • Iestādē netiek uzņemti bērni ar infekcijas slimības pazīmēm.
 • Bērniem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – vecākiem), darbiniekiem nepieciešams sekot savam veselības stāvoklim. Attiecīgi rīkoties, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi, pienākums veikt un ievērot individuālos profilakses pasākumus.
 • Rīcība, ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkusm), Iestāde:
 • Izolē bērnu atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējies ar bērnu pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieku inficēšanās risku bērns lieto deguna un mutes aizsegu (šalli vai lakatu), bet darbinieks – sejas masku.
 • Sazinās ar bērna vecāku vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki: telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
 • Vecāki vienmēr informē iestādi par bērna prombūtnes iemeslu.
  • Ja darbiniekam vai bērnam iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, izsauc Neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu.
  • Bērnu vecāki nekavējoties informē iestādes atbildīgo personu, ja bērnam konstatēta Covid – 19 infekcija: iestādes vadītāju pa tālruni 29742484 vai grupas skolotāju.
  • Darbiniekiem, bērnu vecākiem un iestādes pakalpojumu sniedzējiem ieteikt lietot mobile lietotni “APTURI COVID” kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai.

DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMI

 • Bērnu uz Iestādi atved un izņem viens no ģimenes locekļiem.
 • Garderobē atrodas ne vairāk kā divi vecāki un viņu bērni ievērojot distanci. Pārējie ar distanci uzgaida pie grupas garderobes durvīm kāpņu telpā līdz varēs nodot vai izņemt bērnu no iestādes.
 • Vecāki, pakalpojumu sniedzēji ievēro 2 metru distanci no citām personām.
 • Iestādes telpās grupu kopīgi pasākumi, aktivitātes nenotiek.
 • Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka mācību aktivitātes (sporta un mūzikas nodarbības) notiek katrai izglītojamo grupai atsevišķi. Pēc katras nodarbības dežūrapkopēja nodezinficē telpas durvju rokturus, mācību jomas skolotājs izvēdina telpas.
 • Individuālās sarunas ar grupas skolotāju notiek pēc individuālās vienošanās darba laikā.
 • Individuālās nodarbības pie logopēda notiek ievērojot higiēnas prasības.
 • Organizējot pasākumus un citas aktivitātes abu grupu bērniem, tie jāorganizē ārpus telpām vai vietās, kur iespējams distancēties.
 • Iestāde samazina izglītojamo došanos ārpus teritorijas.

 

HIGIĒNAS NODROŠINĀŠANA

 • Prasības roku higiēnai: bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepām, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc pastaigas ārā, pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas, pēc uzkopšanas darbiem un pieskaršanās atkritumiem, pēc tualetes apmeklējuma vai ikreiz, kad rokas acīmredzami ir netīras. Roku mazgāšanu veic vismaz 40 sekundes. Roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus, salvetes vai bērni lieto dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.
 • Ienākot Iestādē dezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kurš atrodas pirmā stāva kāpņu telpā.
 • Iestādē regulāri vēdina telpas.
 • Iestādes darbinieki regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, …), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus..
 • Iestādē bērni un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
 • Iestādē regulāri veic koplietošanas rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.
 • Iestādē neizmanto mīkstās rotaļlietas., kuras nav iespējams mazgāt.
 • Bērni no mājām nenes uz Iestādi personīgās rotaļlietas, kā arī citas lietas.
 • Bērnus ar klepu, iesnām, sāpošu kaklu, paaugstinātu temperatūru uz Iestādi vest nedrīkst.

 

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA

 • Ar 2020.gada 1.septembri iestādē mācību process tiek organizēts klātienē.
 • Nepieciešamības gadījumā, sekojot Covid – 19 epidemioloģiskajai situācijai, saskaņojot ar Seces pagasta pārvaldi un Jaunjelgavas novada domi, mācību procesu var nodrošināt attālināti.
 • Savlaicīgi tiek sniegta informācija vecākiem, par mācību procesa organizēšanu (vecāku stendā, telefoniski, WhatsApp).

 

Vadītāja                                                                                                 I.Ribakova

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »