Atsavināšanas atkārtotas izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m² nosakot:

  • Izsoles sākumcena – 1104,97 euro (viens tūkstotis viens simts četri euro un 97 centi);
  • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
  • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
  • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
  • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 21. aprīlī plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā).
Gadījumā, ja 2021.gada 21.aprīlī būs spēkā valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, izsole notiks Liepu parkā (Liepu ielā 12), Jaunjelgavā, par ko vismaz vienu darbdienu pirms izsoles dienas telefoniski tiks informēti izsoles dalībnieki.

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. aprīļa plkst. 15:00.

Izsoles noteikumi ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »