Kategorija: Pašvaldība

Noderīga informācija

Sociālā dienesta aicinājums!

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina pieteikties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem un daudzbērnu ģimenes, kurām saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju ir grūtības nodrošināt bērnu pamatvajadzības (ēdināšanu), lai saņemtu pabalstu ēdināšanai katram bērnam EUR 30,00 apmērā.
Iesniegumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu socdienests@jaunjelgava.lv vai pašrocīgi rakstītu iesniegumu atstāt pastkastītē pie Sociālā dienesta durvīm (Oškalna ielā 3a), vai novadu pagastu pārvaldēs. Iesniegumā OBLIGĀTI norādīt telefona numuru saziņai un naudas saņemšanas veidu (bankas kontā, skaidrā naudā).

Piedāvājam bezmaksas telefonisku psihologu konsultācijas:
Ruta Skrastiņa 65133653
Viktors Komisenko 26551217

Izmaiņas Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas darba laikā.

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī (Ministru kabineta 2020.gada 12. marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ) lai pēc iespējas mazinātu iedzīvotāju kontaktēšanos, bibliotēka sestdienās būs slēgta līdz turpmākiem norādījumiem.

 

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku līdz 2020. gada 14. aprīlim

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim, ar
mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11,
Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā).
Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352, +37127020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv. (Civilstāvokļa aktu reģistrācijai Daudzeses pagasta pārvaldē jāpiesakās pa tālruni +371 65141173 vai pa e pastu pagasts@daudzese.lv).

 • Uz Miršanas faktu reģistrēšanu ierasties tikai vienai personai bez pavadošām personām.
 • Uz dzimšanas fakta reģistrēšanu, vecākiem jaundzimušo bērnu līdzi neņemt. Ja bērna dzimšanas fakta reģistrēšana nepieciešama bērnam, kas dzimis reģistrētā laulībā (izņemot trīspusējo
  paternitāti), uz bērna dzimšanas fakta reģistrēšanu aicinu ierasties tikai vienam no bērna vecākiem.
 • Laulība tiks reģistrēta klātesot tikai laulājamajiem un lieciniekiem (bez viesiem).
 • Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī iesniegumus laulību
  reģistrācijai personas var iesniegt elektroniski, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Informācija un konsultācijas pieejamas Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā pa tālruņiem +371 65152352, +371 27020477, e – pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments no 13. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošina tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja R. Lauriņa
17.03.2020.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Vālodzes”, kadastra numurs 3286 004 0242, 39,77 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 67871.08 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāku kā 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.
 • Izsole notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.30 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. jūnija plkst. 17.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

UZMANĪBU – PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLĀ

Uzmanību!
Saskaņā ar š.g. 12.marta Ministru Kabineta sēdē pieņemto lēmumu par ārkārtējo situāciju valstī, no 13.marta tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Pēc skolēnu brīvlaika mācības tiks organizētas attālināti. Lūdzu sekot informācijai e-klasē.

Jaunjelgavas vidusskolas skolēni 13.martā skolu neapmeklē. Starpvērtējuma liecības tiks nosūtītas e-klasē. Lūdzu ievērot piesardzības pasākumus un iespēju robežās atrasties mājās, neapmeklēt publiskas vietas.

Jaunjelgavas vidusskolas direktore

P.S. Rīt ir iespējams paņemt skolēnu mantas un mācību grāmatas, ja tādas ir skolā, un, ja tās ir nepieciešamas attālinātā mācību procesa nodrošināšanai pēc skolēnu brīvlaika.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Atlīdzības nomas lietošanā tiek nodots nekustamais īpašums “Centrs”, kadastra numurs 32780070329, 0,1 ha platībā, kas atrodas Seces  pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Projekta CASE forumā apspriež mācību platformas izveidi demences pacientu aprūpei

Zemgales Plānošanas reģionā norisinājies ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) pirmais iesaistīto pušu forums, kur aprūpes nozares speciālisti diskutējuši par efektīvas mācību platformas izveidi aprūpētāju darbam ar vecuma demenci skartiem pacientiem.
Projekts CASE uzsākts pērnā gada rudenī, un tā mērķis ir uzlabot aprūpes prasmes veselības un sociālās aprūpes personālam, kas strādā ar cilvēkiem ar vecuma demenci, attīstot un izmēģinot tālmācības modeli, kurā vizualizētā un interaktīvā veidā iekļauta visu partneru iesaistīto pušu pieredze un zināšanas.
Pirmajā iesaistīto pušu forumā piedalījās aprūpes un sociālo pakalpojumu jomu pārstāvji no Jelgavas, Tērvetes, Auces, Jēkabpils, Jaunjelgavas un Skrīveriem.

27.februārī notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2020. gada 27. februārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Pansija “Vīgante” saņems Labklājības ministrijas apbalvojumu nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019”

Ievērojot tradīcijas jau septīto gadu pēc kārtas, Labklājības ministrija 2019. gada nogalē uzsāka konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” realizāciju.
Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.
Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi Jaunjelgavas novada dome ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.  

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »