Kategorija:

Sociālais dienests aicina pastāvīgā darbā dienas centra vadītāju Daudzeses pagastā

Sociālais dienests aicina pastāvīgā darbā dienas centra vadītāju Daudzeses pagastā

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot un organizēt   dienas centra darbu;
 • Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
 • Organizēt un nodrošināt klientiem kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības u. tml.
 • Organizēt   kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sociālo prasmju attīstīšanu, iespēju iesaistīties fiziskās aktivitātēs u.c.

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu
Aizkraukles novada dome 2021.gada 5.jūlijā ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p.) “Par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai appriešanai”.

Izsludina bērnu nometņu projektu konkursu

Aizkraukles novada pašvaldība no 12.jūlija līdz 22.jūlijam izsludina bērnu nometņu projektu konkursu, kura mērķis ir piesaistīt nometņu organizatorus un finansēt bērnu un jauniešu nometnes, kurām jānotiek laikā no 2. līdz 31.augustam. Finansējumu nometņu organizēšanai pašvaldībai piešķīris Valsts izglītības satura centrs un kopumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir  31 730 euro.

Domes sēdē apstiprināts konkursa noteikumi.

Nometņu mērķgrupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem:

Jaunjelgavai 375! “Magdalēnas svinības Fridrihštatē”

Aicinām apmeklēt “Magdalēnas svinības Fridrihštatē” no 16.jūlija līdz 18.jūlijam:

Piektdien, 16.jūlijā

 • No 18.00 Svētku oficiāla atklāšana uz Elizabetes Magdalēnas vārdā nosauktās ielas :

1. Magdalēnas sveiciens un svinīgās uzrunas
2. Novada amatiermākslas kolektīvu sveicieni Jaunjelgavai no: vokālā ansambļa “MILARE”, deju kolektīviem “Atvars”, “Kodoliņš”, “Kodols”; “Kvēlziedes”, “Vīzija”, amatierteātriem “Dūdenīši”, “Pirmā prognoze”, kora “Vīgante”, folkloras kopas “Lauce”, popgrupas “Fridrihštate”.
3. Jaunjelgavas mākslas klases audzēkņu darbu izstāde pie lielā šķūņa sienas
4. Zāļu tējas vārīšana un izbraucieni karietē

 • Bibliotēkas veidotā izstāde ar Jaunjelgavas durvju fotogrāfijām “Aiz katrām durvīm ir pasaule cita”- Uzvaras ielā 1
 • No 18-iem Amatnieku tirdziņš Vecpilsētas parkā
 • No 20.00 Mākslas plenēra noslēgums un gleznu izstādes “Vasaras krāsas’ atvēršana Vecpilsētas parkā. Tikšanās ar māksliniekiem.
  Izstādes darbi skatāmi arī kultūras nama izstāžu zālē un pagalmiņā.
 • Sienas gleznojuma- “Senais stāsts uz mūra” atvēršana apmeklētājiem kultūras nama pagalmiņā.
 • Spēlē džeza pianists Jānis Irbe
 • No 21.30 “Ielu muzikanti” uzspēlē jūsu priekam”- pastaiga pa Vecpilsētas parku. Spēlē Uldis Leiškalns, Indra Kumsāre, Uldis Deigelis, Lauris un Meinards Suvaizdi, Kristaps Golovackis, “Badaraga” Naktsvijoļu duets.
 • Džeza trio performance kultūras nama pagalmmiņā.
 • Atvērtas kafejnīcas Vecpilsētas parkā
 • No 23.00 Mākslinieces Elitas Patmalnieces darbu video projekcijas Vecpilsētas parkā.

Sestdien, 17. Jūlijā

 • 10.00 – Pilsētas modināšana svētkiem kopā ar vokālo ansambli “Anemone”
 • No 12.00 Staburaga muzikālās apvienības atvērtais mēģinājums uz pontona pie pārceltuves
 • No 13.00 Laivu un citu peldrīku parade un draudzīga sacenšanās Daugavā. Citi pārsteigumi.
 • 15.00 – 17.00 “Piedzīvojumu parks” Vecpilsētas laukumā: izrāde “Gliemezīša piedzīvojumi”, “Lielie Burbuļi”, mazais mājas zooloģiskais dārzs, muzikālā vingrošana kopā ar deju kolektīvu “Kodoliņš”, dziedāšana līdzi popgrupai “Fridrihštate’ u.c.
 • No 15.00 Izlaušanās spēle kultūras nama pagrabiņā

*Vakara programma Liepu parka estrādē:

 • 19.00 Ebreju mūzikas grupas “Riga Klezmer Band” koncerts
 • 20.00 Grupas “BET BET” 30 gadu jubilejas koncerts
  Koncerti bez maksas, ar IEEJAS KARTĒM, kuras var saņemt kultūras namā, vai sazinoties pa tālr.29497587. Ieeja Liepu parkā no 17.30.

17.07.2021.vakara programmu Liepu parka var apmeklēt, uzrādot digitālo sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai infekcijas pārslimošanas faktu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Sertifikātus var lejuplādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv , atgādinām arī, ka uz pasākumu obligāti jāņem līdzi arī personu apliecinošs dokuments, lai varētu apliecināt sertifikāta atbilstību.

 • No 21.30 grupu “Laimīgs gadījums” un “Smaržo pēc lietus” atvērtie mēģinājumi Vecpilsētas parkā
 • No 23.00 Mākslinieces Elitas Patmalnieces mākslas darbu video projekcijas Vecpilsētas parkā

Svētdien, 18. jūlijā

 • No 9.00 RADU svētku tirgus- biedrības “Radi” tirgus laukumā

 

Kapu svētki 2021.gadā ar katoļu mācītāju

Katoļu aizlūgums par mūžībā aizgājušiem piederīgiem.

 • Jaunjelgavas kapos – 27.jūnijā 14.00 (sv.Mise Baznīcā 12.00)
 • Totēnu kapos – 11.jūlijā 14.30 (sv.Mise baznīcā 12.00)
 • Māršavu kapos – 17.jūlijā 11.00 – sv.Mise
 • Seces Jaunajos kapos – 17.jūlijā 13.30
 • Kauļu kapos – 17.jūlijā 15.30
 • Daudzeses kapos – 24.jūlijā 12.00
 • Smaļķu kapos – 24.jūlijā 13.30

Prāvests Andrejs Trapučka, tel.29190359.

Kapusvētki Seces pagastā

Par Jaunjelgavas novada nosaukuma maiņu

Aizkraukles novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Jaunjelgavas novads no 2021.gada 1.jūlija tiek dēvēts par Jaunjelgavas apvienības pārvaldi, kuras pārraudzībā paliek visi 6 iepriekšējo novadu veidojošie pagasti un Jaunjelgavas pilsēta.

Veicot maksājumus, mainās TIKAI ADRESĀTS – JAUNJELGAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDE. Kontu numuri un reģistrācijas numuri paliek pašreizējie.

Jaunjelgavas apvienības pārvaldes rekvizīti:

Jaunjelgavas apvienības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 90000020824

Adrese: Lāčplēša 11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134

Tālrunis: 65133656, fakss: 65133657

e-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Norēķinu konts

LV87 UNLA 0050 0206 3749 0,

AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

1.jūlijā tiek sasaukta Aizkraukles novada domes ārkārtas sēde

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc ārkārtas domes sēdi, kas notiks 2021.gada 1.jūlijā pulksten 15:10 Aizkraukles novada kultūras namā (Spīdolas ielā 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads) un izsludina darba kārtību (šeit).

 

Ar 1.jūliju Jaunjelgavas novads tiek iekļauts Aizkraukles novadā

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 23.06.2020., ar šī gada 1.jūliju pašreizējais Jaunjelgavas novads tiek iekļauts jaunizveidotajā Aizkraukles novadā, kopā ar Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses, Pļaviņu un Neretas novadiem.

Turpmāk galvenais informācijas avots par norisēm jaunajā novadā atrodams šeit: www.aizkraukle.lv

Pirmās jaunā sasaukuma domes sēdes tiešraidi iespējams skatīt šeit.

Par jaunā novada priekšsēdētāju ievēlēts Leons Līdums.

Izsolīs īpašumu Jaunjelgavā

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Skolas iela 3A, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 002 0896, ar kopējo platību 1327 m² nosakot:

 • Izsoles sākumcena1679.29 euro (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit deviņi euro un 29 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30.00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20.00 (divdesmit) euro;
 •     Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 23.jūlijā plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20.jūlijam plkst. 15:00

    Izsoles noteikumi ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »