Kategorija: Pašvaldība

Izsole – nekustamais īpašums Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Ķeikāni”, kadastra numurs 3250 004 0250, 1,56 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1612,31 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 9.novembrī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes (saieta nama) zālē  („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 6.novembrim plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

24.septembrī notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas  sēde

2020. gada 24. septembrī plkst. 10.30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas  sēde.

Aicina pieteikties ūdensaerobikas nodarbībām

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

 Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Pabērzi” kadastra apzīmējums 3278 007 0185, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 8,0 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

 • Izsoles sākuma cena – 176,00 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro
 • izsole notiks 2020.gada 17.septembrī plkst. 1045 

Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 14.septembrim plkst. 900

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

 

 

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozolnieki”, kadastra numurs 3278 009 0059, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 009 0059 ar kopējo platību 3,04  ha.

 • Izsoles sākumcena – 7233,47 euro
 • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 14.oktobrī plkst. 1100 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 12.oktobra plkst. 1700.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā www.jaunjelgava.lv, tel. 27843100.

10.septembrī tiek sasauktas pastāvīgo komiteju sēdes

2020.gada 10. septembrī plkst. 12.30 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde

10. septembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

 

Par SIA “A.C.B”, reģistrācijas Nr. LV40003095713, paredzētās darbības akceptēšanu

2020.gada 27. jūlijā Jaunjelgavas novada pašvaldības domē ir saņemts AS “A.C.B.”, reģistrācijas Nr. LV40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna iela 21a, Rīgā, LV-1004, iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2.1-8/20/1639)  (turpmāk tekstā – Ierosinātājs) ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību- derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā.

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Izdota saskaņā ar 09.06.2020. MK noteikumu Nr.360  „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Mācību process Jaunjelgavas vidusskolā tiek organizēts klātienē, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas.

DROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Jaunjelgavas vidusskolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 2. Ikviena vecāka (aizbildņa) pienākums ir sekot sava bērna veselības stāvoklim, atgādināt par drošības un higiēnas prasību ievērošanu, regulāri pārrunāt atbildības par neievērošanu sekas.
 3. Katru darbdienas rītu laikā no 8.00 – 9.00 skolas medmāsa 1.stāva foajē novēro izglītojamos un skolas darbiniekus, nepieciešamības gadījumā piedāvā izmērīt ķermeņa temperatūru.
 4. Ja izglītojamam tiek konstatētas slimības pazīmes, darbinieks, kurš konstatē, nogādā sasirgušo tam paredzētā telpā dienesta viesnīcā, viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, par to informējot vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
 5. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir nekavējoties ierasties skolā un nodrošināt turpmāko medicīnisko aprūpi, sazinoties ar ģimenes ārstu.
 6. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra 37,5)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to skolas administrāciju.
 7. Izglītojamais un darbinieks var atgriezties skolā tikai ar ārsta zīmi, jeb kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
 8. Lai novērstu medmāsas vai skolotāja inficēšanās risku, sasirgušajam skolēnam saziņā jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs (šalle, lakatiņš u.t.t.).
 9. Ja skolēnam vai darbiniekam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, par to informējot vecākus vai tuviniekus.
 10. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai Kārtībai, informējot par to Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologu.

HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
 2. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes, roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi (salvetes).
 3. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficēt tās ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas pieejami redzamās vietās.
 4. Neskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 5. Pēc iespējas lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus!
 6. Regulāri vēdināt telpas!

DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMU IEVĒROŠANA

 1. Ievērot 2 metru distanci no pārējiem!
 2. Izejot ārpus klases telpām nedrūzmēties, pārvietoties attiecīgi norādēm uz nākamo stundu pēc stundu saraksta.
 3. Starpbrīžos bez vajadzības nepārvietoties uz citiem skolas gaiteņiem un klašu telpām.
 4. Stingri ievērot katrai klašu grupai noteiktos stundu laikus, ēdināšanas grafiku ēdnīcā un kafejnīcā.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA

 1. Mācību stundas notiek katrai klasei norādītā telpā, izmantojot epidemioloģiski drošas mācību organizācijas formas un metodes.
 2. Mācību stundas tiek plānotas pārsvarā 2 stundas pēc kārtas pēc iepriekš sastādīta stundu saraksta.
 3. Skolotājiem ieteicams organizēt stundu laikā dinamiskas pauzes, starpbrīžus un telpu vēdināšanu.
 4. Skolēnu ēdināšana notiek pēc grafika, pusdienu laikā nav atļauts apmeklēt veikalu vai iet uz mājām.
 5. Ēdināsanas organizēšana: Skolas ēdnīcā

11.00 – 11.15 – 1.a un 1.b klases

11.15 – 11.25 – 2., 3 klases

11.30 – 11.45 – 4.klase

11.50 – 5.klase

12.00 -6.klase

12.10 -7.klase

12.20. -8.klase

12.30 -9.klase

Skolas kafejnīcā : 10.-12.klase – pēc 4.stundas (laiks tiks precizēts)

 1. Par laika ievērošanu un skolēnu pavadīšanu uz ēdnīcu ir atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs (sākumskolā- audzinātājs), kuram notiek mācību stunda attiecīgā klasē un laikā.
 2. Interešu izglītības nodarbības tiek organizētas pēc mācību stundām, ievērojot piesardzības pasākumus.
 3. Ja mācību laikā palielinās Covid- 19 saslimšanas risks, tiek mazināts klātienes laiks skolā, mācības tiks īstenotas daļēji vai pilnībā attālināti.
 4. Skola regulārai saziņai ar vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem par mācību procesa jautājumiem izmanto e-klasi, 1.-2.klasēs –dienasgrāmatas.

VECĀKU UZTURĒŠANĀS IEROBEŽOJUMI

 1. klases skolēnu vecāki pavada un sagaida bērnus skolas foajē 1.stāvā. Atnākot pretī bērnam, informē skolotāju par ierašanos pa telefonu un bērnu sagaida 1.stāva foajē .
 2. -12.klases skolēnu vecākiem lūdzam nopietni izvērtēt nepieciešamību satikties ar skolas personālu klātienē. Valstī noteikto drošības pasākumu dēļ izvēlēties saziņu e-klases pastā vai steidzamos gadījumos pa telefonu.

Ar direktores 2020.gada 24. augusta  Rīkojumu Nr.1.-12/12 par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību norīkota direktora vietniece izglītības jomā Ligita Briede,  tālr. 29575583

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod zemes vienības „Lejas Vērdiņi”, kadastra  numurs 3278 011 0025, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apauguma koksni (koksnes krāja 1200,67 m3).

 • Izsoles sākumcena – 22200,00 euro
 • Dalības maksa – 50.00 euro, izsoles solis – 200,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 5.augustā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 31.jūlija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv . Tel.uzziņām: 27843100.

Informācija zemes lietu un teritorijas plānošanas vajadzībām

No šā gada 25.jūnija līdz 15.jūlijam Jaunjelgavas novada teritorijas plānotāja Saulcerīte Blūzmane atrodas  atvaļinājumā. Šajā laikā, risinot zemes un teritorijas plānošanas jautājumus Jaunjelgavas novadā, lūdzam sazināties ar Anitu Krustu, e-pasts – anita.krusta@skriveri.lv, tel. 29109463.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »