Pašvaldības iestāžu darbība ārkārtas situācijas laikā kopš 2020.gada 9.novembra līdz ārkārtas situācijas beigām

Izmaiņas pašvaldības administrācijas (Lāčplēša 11, Jaunjelgava) darba kārtībā

Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, rūpētos par iedzīvotāju un darbinieku veselību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Arī Jaunjelgavas novada pašvaldība un tās iestādes no 2020.gada 7.decembra pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē – ārdurvis būs slēgtas. Pašvaldības pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti attālināti – e-pastā, pa tālruni vai, nepieciešamības gadījumā, iesniegumi un skaitītāju rādījumi jāievieto kastītēs, kas izvietotas pie pagastu pārvaldēm, administrācijas un iestāžu ēkām Jaunjelgavā. Maksājumus aicinām veikt internetbankā un  pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus. Ja tas nav iespējams, lūdzam, iepriekš telefoniski sazināties ar nepieciešamo speciālistu.

Jaunjelgavas novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Domes priekšsēdētājsGuntis Libeks 29243332
Pašvaldības izpilddirektors Uldis Albiņš29122684
Kancelejas vadītājaRudīte Lauriņa65152352; 27020477
Kanceleja - klientu apkalpošanas centrsAgnese Rēķe un Guna Pudule65133656; 27020335
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 65133645
KASE Aija Bražone65133650; 26359222
Grāmatvede - nekustamā īpašuma nodokļa administrētājaInese Berņa65133650; 26359222
Grāmatvede Ūdens/kanalizācijas skaitītāju rādījumu iesniegšana Komunālo pakalpojumu pieteikšanaDaiga Freimane65133646; 26378650
BāriņtiesaSandra Vilcāne un Santa Stoķe26954796 26954797
Komunālās nodaļas vadītājsJuris Zirnis 26658222

Pārējo administrācijas darbinieku kontakttālruņi šeit. 


Kase klientu apkalpošanu klātienē bez iepriekšēja pieraksta veiks divas dienas nedēļā – otrdienā un ceturtdienā, šādā darba laikā:  8:30 – 12:00    13:00 – 16:30.

Apmeklējuma laikā obligāti izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

 

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju no 2020. gada 9. novembra

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

  • Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.
  • Dzimtsarakstu nodaļā ir aizliegts ienākt personām, kurām noteikta  pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Telpās drīkst ienākt tikai ar sejas un deguna aizsargmasku vai sejas vairogu un līdzi ir jāņem savi rakstāmpiederumi.
  • Uz Miršanas faktu reģistrēšanu ierasties tikai vienai personai bez pavadošām personām.
  • Uz dzimšanas fakta reģistrēšanu, vecākiem jaundzimušo bērnu līdzi neņemt. Ja bērna dzimšanas fakta reģistrēšana nepieciešama bērnam, kas dzimis reģistrētā laulībā (izņemot trīspusējo paternitāti), uz bērna dzimšanas fakta reģistrēšanu aicinu ierasties tikai vienam no bērna vecākiem.
  • Laulība tiks reģistrēta klātesot tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem  lieciniekiem. Laulības reģistrēšanas laikā  visām personām jālieto mutes un deguna aizsegi.

Klātienē (iepriekš piesakoties) dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

1) bērna dzimšanas fakta reģistrācija;

2) miršanas fakta reģistrācija;

3) laulības reģistrācija;

4) vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt  attālināti.

Attālināti iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

1) atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas  apliecības vai izziņas pieprasīšana;

2) paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;

3) daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana;

4) iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;

5) laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Laulības reģistrācijas iesniegumu  (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) var iesniegt, to nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e pastu dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Informācija un konsultācijas pieejamas Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e – pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošina tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai ir jāiesniedz Dzimtsarakstu departamentā nosūtot to pastu, elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.lv e pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja R. Lauriņa
10.11.2020

 

Par turpmāko Seces pagasta pārvaldes darbu

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.)laikā no 2020.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 20.novembrim

Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

  • 27843100 pārvaldes vadītājs Arnis Mencendorfs
  • 27843991 DzKN vadītājs Andrejs Tišlers
  • 28800890 pārvaldes sekretāre Kristīne Vīksna
  • 26527765 grāmatvede – kasiere Baiba Karziņina

Kase klientu apkalpošanu klātienē veiks vienu dienu nedēļā – trešdienā, šādā darba laikā:

8:00 – 12:00    13:00 – 17:00

Apmeklējuma laikā izmantot savus mutes un deguna aizsegus

 

Par bāriņtiesas darbu ar klientiem

Jaunjelgavas novada bāriņtiesa informē, ka turpmāk klātienē nepieņems  klientus, kuriem jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā. Lūgums atturēties no bāriņtiesas apmeklējuma arī klientus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm .

Klātienes konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūgums rezervēt laiku pa tālruni 26954796 vai 26954797 un uz tikšanos ierasties, lietojot sejas aizsargmasku!

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »