Dainas Eglītes gleznu izstāde Staburaga saieta namā

Ingas Marševskas rokdarbu izstāde Staburaga saieta namā

Ežu kolekcija Staburaga saieta namā

14.februārī Saeimas komisija vērtēs Sēlijas novada izveidošanas iespējas

13.februārī uz tikšanos sanāca Sēlijas novadu apvienības novadu vadītāji, lai pārrunātu kopīgo nostāju, gatavojoties 14.februārī plānotajai Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei, kurā tiks skatīta šo novadu nākotne un iespējamie izmaiņu modeļi.
Vienbalsīgi tika nolemts atbalstīt kopīga Sēlijas novada izveidi, kurā apvienotos Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi. Visi iecerētā Sēlijas novada tagadējo pašvaldību vadītāji plāno piedalīties Saeimas komisijas sēdē, lai pamatotu šādas izvēles racionālu nepieciešamību. Sēdē tika pausts viedoklis, ka atgriešanās pie bijušo padomju laiku rajonu robežām ir politiski, nevis ekonomiski motivēta un nesasniegs iecerētos rezultātus, jo vēl aizvien VARAM nesniedz skaidru un argumentētu redzējumu par jaunveidojamo teritoriju pārvaldību, struktūru un sociāli-ekonomiskajiem ieguvumiem. 

ATKĀRTOTAS IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu.

  • Atkārtotas cirsmas izsoles sākumcena – 20 650.00 euro
  • Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 250,00 euro
  • Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

Izsole notiks 2020.gada 25.februārī plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 21.februāra plkst.15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē,

Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

13.februārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes

13.februārī plkst. 14.00 tiek sasaukts novada domes finanšu komitejas sēde, kas notiks Domes sēžu zālē, Lāčplēša ielā 11.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Sunākstes bibliotēka aicina uz sveču un svečturu izstādi

Jaunjelgavas bibliotēka aicina uz radošo darbu pēcpusdienu

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma 4 zemes vienības “Lejas Alejas”, kadastra numurs 3286 002 0320, daļas 0,37 ha, 0,06 ha, 0,18 un 0,18 ha platībā sakņu dārza ierīkošanai Sunākstes pagastā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Pie Tīsiem” kadastra apzīmējums 3278 007 0267, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 0,5 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

  • Izsoles sākuma cena – 28,00 euro bez PVN gadā.
  • dalības maksa – 10.00 euro,
  • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.februārī plkst. 1030 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.
Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 14.februārim plkst. 1430
Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē: www.jaunjelgava.lv

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »